Договір № 02/06/23
Про розробку і впровадження рекламного
та Інтернет–орієнтованого програмного забезпечення
м. Київ02 червня 2023 року
Виконавець
Pushkareff Production Studio, іменований надалі Виконавець,
з однієї сторони
та
Замовник
Прізвище Ім'я По-Батькові, іменований надалі Замовник, з іншої сторони
(разом — Сторони), уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Відповідно до даного Договору Виконавець, за умови оплати та на підставі отриманих від Замовника даних згідно пункту 2.2.5 цього Договору, зобов’язується виконати:

1.1.1. Проектування та дизайн: користувацьких інтерфейсів, Інтернет–сайтів, дизайн-макетів для всіх видів реклами, брендингу (логотипи, гайдлайни), розробку маркетингової концепції, маркетингове планування рекламної кампанії в Інтернет-мережі.

1.1.2. Розробку: Інтернет сайтів, Інтернет–орієнтованого програмного забезпечення та систем електронної комерції.

1.1.З. Розміщення: хостинг, реєстрацію доменних імен (реєстрація доменного імені від-бувається за цінами компанії–оператора доменних послуг).

1.2. Конкретний перелік Послуг згідно предмету Договору, вимоги до Послуг, спосіб їх надання, строки їх надання та вартість, встановлюються у відповідних Додатках до цього Договору, які після підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення печатками або підписами Сторін, становитимуть його невід’ємні частини.


2. Зобов’язання Сторін

2.1. Виконавець зобов’язується:

2.1.1. За умови повного виконання Замовником взятих на себе зобов’язань виконати роботи відповідно до переліку, та у терміни, які визначено сторонами у Додатках.

2.1.2. Представити на погодження Замовника зразки макетів (не більше двох) та у разі необхідності разом із представниками Замовника провести їх корекцію, а також узгодити їх структуру та зміст.

2.1.3. Після завершення робіт та отримання оплати за послуги передати їх результат Замовнику по акту приймання-передачі відповідно до умов розділу 4 цього Договору.

2.2. Замовник зобов’язується:

2.2.1. У термін не пізніше п’яти днів після підписання Договору передати в електронному вигляді всю інформацію, що необхідна для створення програмного чи інших видів продукту, описаного у Додатках до даного Договору.

2.2.2. Погодити зразки макетів, представлених Виконавцем, а також у разі необхідності провести їх корекцію та узгодити їх зміст. Погодження зразків прототипу, макету або будь-яких інших робіт здійснюється Замовником не пізніше трьох днів з моменту повідомлення Замовника про готовність макетів. Відсутність змін до прототипу, макету або будь-яких інших робіт означає безумовне прийняття робіт Замовником та узгодження необхідності їх оплати.

2.2.3. Прийняти роботи, виконані Виконавцем, відповідно до розділу 4 цього Договору.

2.2.3.1. У випадку внесення змін після затвердження дизайну, оплатити вартість таких змін додатково.

2.2.4. Вчасно та у повному обсязі оплатити вартість виконаних робіт відповідно до умов розділу 3 цього Договору.

2.2.5. Надати Виконавцю:

1). Заповнений бриф на дизайн

2). Текстовий та графічний контент (фото, описи, логтипи і т.д.);

1

З). Доступ до сервера Замовника для його налаштуваня під потреби продукту;

4). Детальне завдання по технічним нюансам і побажанням, наприклад, редиректи (пере-лінковка) або технічне завдання від підрядників Замовника (якщо такі завдання є);

5). Актуальні посилання на соціальні мережі

6). Коректну контакту інформацію, що має бути розміщена на сайті

2.3. Сторони зобов’язуються забезпечувати конфіденційність інформації, отриманої при виконанні Договору, не розголошувати та не використовувати в своїх інтересах та інтересах третіх осіб відомості, що становлять комерційну таємницю іншої Сторони.


3. Порядок виконання робіт, вартість та здійснення розрахунків

З.1. Вартість об'єму робіт, що виконуються Виконавцем, є договірною та визначена Сторонами у Додатках до даного Договору.

3.2. Хід робіт по розробці сайту, здійснюється наступним чином:

З.2.1. Виконавець починає роботу над проєктом тільки після попередньої оплати Замовником, яка становить 50% від загальної суми замовлення.

3.2.2. Після детального обговорення змісту проєкту, та отримання від Замовника всіх необхідних матеріалів (тексти, зображення, описи), Виконавець починає розробку дизайну.

3.2.3. По завершенню дизайнерських робіт Виконавець надсилає Замовнику посилання на готовий дизайн-проєкт для детального ознайомлення, та за потреби внесення коректив.

3.2.4. Після затвердження Замовником дизайн-макету сайту, Виконавець починає написання коду і програмування сайту.

3.2.5. По завершенню робіт по програмуванню, Виконавець надсилає Замовнику посилання на готовий сайт, який буде тимчасово розміщений на тестовому хостингу Виконавця для тестування, яке по часу триватиме не більше одного тижня після отримання посилання.

3.2.6. Якщо тестування пройшло вдало, Замовник сплачує остаточні 50% від загальної суми за виконану роботу, а Виконавець здійснює перенос готового сайту на хостинг Замовника, та передає паролі доступу для керування сайтом.

3.2.7. У разі виявлення недоліків, або неналежної роботи продукту, в рамках, затверджених на етапі розробки дизайну, Виконавець зобов’язується в найкоротший термін виправити їх, після чого виконуються умови пункту 3.2.6.

3.3. Якщо загальна сума замовлення є меншою за 4000 грн, оплата проводиться у вигляді 100% передоплати до початку виконання робіт.

3.4. Оплата проводиться у безготівковій формі шляхом перерахування суми на поточний рахунок Виконавця, або у інший спосіб (за домовленістю Сторін).

3.5. Якщо під час виконання робіт у Замовника виникла потреба внести корективі у поточні завдання, такі корективі вважаються додатковою роботою, що потребує додаткових витрат часу і, відповідно, оплачуються додатково. Корективі та зміни до Технічного завдання оформлюються додатком до даного Договору, що є його невід’ємною частиною.

3.6 Порушення Замовником графіку оплати послуг Виконавця більше чим на один місяць надає право Виконавцю на перегляд цін в односторонньому порядку.

3.7. Порушення Виконавцем графіку виконання робіт більше ніж на один місяць надає право Замовнику на перегляд цін в односторонньому порядку.


4. Порядок приймання-передачі виконаних робіт

4.1. По завершенню робіт та отримання повної оплати, Виконавець передає виконаний проєкт Замовнику по акту приймання-передачі, який підписується уповноваженими представниками Сторін. По запиту Замовника до акту також додається комплект графічних та інших матеріалів, що стосуються виконаних робіт. Готовий продукт розміщується на сервері Замовника.

4.2. Замовник не пізніше трьох робочих днів після передачі Виконавцем акту приймання-передачі виконаних робіт, зобов’язаний підписати його та передати Виконавцю, або надіслати останньому вмотивовану відмову від його підписання. У випадку мотивованої відмови від підписання акту приймання-передачі виконаних робіт Сторонами складається двосторонній акт з переліком необхідних доробок та термінами їх виконання.

2

4.3. Після усунення всіх недоліків та проведення доробок, вказаних у двосторонньому акті, Замовник підписує акт приймання-передачі виконаних робіт у дводенний термін з дати передачі акту Виконавцем.

4.4. Відмова від підписання акту не може вважатись мотивованою, якщо вона заснована на необхідності виконання робіт, які не зазначені у Додатку до цього Договору або є додатковими.

4.5. В разі відсутності відмови від прийняття робіт Замовником роботи вважаються виконаними належним чином.


5. Термін виконання робіт

5.1. Термін виконання робіт визначений у Додатках до даного Договору та починається із дати надання Виконавцю всіх необхідних матеріалів для роботи та проведення авансового платежу згідно п. 3.2 даної Угоди.

5.1.1. Виконавець має право на дострокову здачу виконаних робіт.

5.2. Виконавець не несе відповідальності за прострочення терміну виконання робіт у зв’язку із невиконанням або неналежним виконанням Замовником умов цього Договору.

5.3. У випадку прострочення Замовником термінів, вказаних у цьому Договорі, термін виконання робіт Виконавцем переноситься на термін такого прострочення.


6. Якість робіт та гарантія

6.1. Виконавець зобов’язується надавати послуги із врахуванням загальноприйнятих стандартів та вимог до якості для даного виду робіт.

6.2. Виконавець надає безстрокову гарантію коректної роботи сайту, за умови не входження третіх осіб або Замовника у систему керування сайтом під правами розробника.


7. Відповідальність сторін

7.1. Виконавець не несе відповідальності за зміст та якість інформації, що надається Замовником.

7.2. В разі ненадання Замовником будь-яких даних згідно пункту 2.2.5 цього договору або відсутності оплати Замовником будь-якого з етапів робіт, або внесених ним, але не спла-чених додаткових змін, Виконавець має право зупинити виконання робіт і в одно-сторонньому порядку розірвати цей Договір.


8. Форс–мажор

8.1. Жодна із Сторін не буде нести відповідальність за повне, або часткове невиконання будь-якого із своїх зобов’язань, якщо таке невиконання буде наслідком таких обставин, як пожежа, повінь, землетрус, військові дії, акти, укази чи інші дії державних органів, що виникли після укладання Договору. Якщо будь-яка з таких обставин безпосередньо впливає на виконання зобов’язань у строк, встановлений в цьому Договорі, цей строк відповідно переноситься на час дії вищезгаданих обставин.

8.2. Сторона, для якої склалась неможливість виконання зобов’язань, повинна повідомити у письмовій формі іншу Сторону про настання форс-мажорних обставин. Не повідомлення, або несвоєчасне повідомлення позбавляє відповідну Сторону права на тимчасове звільнення від виконання своїх зобов’язань, з причини вищевказаних обставин.


9. Строк дії договору, порядок внесення змін та розірвання

9.1. Даний Договір набуває законної сили з моменту його підписання та затвердження сторонами Додатків, і діє до виконання зобов’язання згідно із Додатком до цього Договору. Якщо за 30 (тридцять) календарних днів до закінчення строку дії цього Договору жодна із Сторін письмово не повідомить про його розірвання, договір вважається продовженим на діючих умовах на кожний наступний рік.

3

9.2. Договір може бути розірваний в односторонньому випадку із сторони Виконавця без повернення авансового платежу в наступних випадках:

9.2.1. Порушення правил користування сервісами Виконавця та інших дій що пере-шкоджають коректному функціюванню програмного забезпечення Виконавця і блокують роботу його серверів.

9.2.2. Незаконну розсилку повідомлень рекламного характеру (спам) через сервери Виконавця.

9.2.3. Ненадання Виконавцю матеріалів в повному обсязі, необхідних для розробки та наповнення сайту у термін, більший одного календарного місяця від дня підписання даного Договору.

9.3. Виконавець зобов’язаний повідомити Замовника про розірвання договору в письмовому вигляді у термін не пізніше, як за 10 днів до дати розірвання.

9.4. Всі спори та розбіжності, що можуть виникнути при виконанні, зміні чи розірванні цього Договору або у зв’язку із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

9.5. У випадку, коли Сторони не досягнуть згоди шляхом переговорів, спір передається на розгляд господарського суду, у відповідності до чинного законодавства України.

9.6. Будь-які зміни та доповнення до Договору вносяться тільки за погодженням Сторін. Зміни, доповнення та додатки до Договору вважаються дійсними, якщо вони виконані в письмовій формі, скріплені підписами або печатками Сторін.

9.7. Договір може бути розірваний за взаємною згодою Сторін.

9.8 Сторони дійшли згоди щодо призначення осіб, які відповідають за виконання зобов’язань за цим Договором. У разі зміни відповідальної особи сторони укладають додаткову угоду щодо цього.

9.8.1 Від імені Замовника відповідальною особою є Прізвище Ім'я По-Батькові, номер телефону: +380 12 345 67 89, електронна адреса: mail@site.name.

9.8.2 Від імені Виконавця відповідальною особою є Пушкарьов Віталій Валентинович, номер телефону: +380 66 591 33 86, електронна адреса: 3386@ukr.net.


10. Додаткові умови

10.1. Договір складений в 2-х примірниках, по одному для кожної із Сторін. Обидва примірника мають рівну юридичну силу.

10.2. Додатки до цього Договору є невід’ємними частинами цього Договору.


11. Реквізити сторін

Виконавець
Pushkareff Production Studio

тел. +380 (66) 591 33 86____________________ /Пушкарьов В.В./

Замовник
Прізвище Ім'я По-Батькові

тел. +380 12 345 67 89____________________ /Прізвище І. П./

4
Додаток №1
до Договору № 02/06/23
м. Київ02 червня 2023 року

Назва проєкту: «Назва проєкту»

Термін виготовлення: 30 (тридцять) робочих днів

Загальна кошторисна вартість: 3 грн

(Три гривні 00 копійок)


Перелік послуг, включених в розробку Вартість, грн.
1 Розробка логотипу, фірмового стилю, створення гайдлайну по використанню фірмового стилю (версії для друку та електронна) 1
2 Розробка дизайн-макету сайту в програмі Figma, всі сторінки,
UI елементи, дві версії теми оформлення: світла і темна

1

3 Верстка сайту (HTML, CSS, JavaScript) з гарантією коректного відображення у всіх сучасних браузерах, адаптація під всі розміри екранів, дві колірні теми (світла та темна), адаптація для людей з вадами (WCAG 2)

1

4 Посадка готової верстки на систему керування сайтом (ModX Revolution), (PHP, ExtJS), реалізація багатомовності, оптимізація зображень та коду для швидкого завантаження сайту, підготовка під СЕО просування, підключення і налаштування всіх необхідних додатків, коректне налаштування дзеркала сайту, редиректи, сторінки індексації, ЛЗУ, відсутність дублів, канонічні сторінки, встановлення SSL сертіфікату.
5 Перенос готового сайту на хостинг замовника, налаштування всіх необхідних систем хостингу
6 Наповнення сайту первинним контентом, перенос потрібного контенту
зі старого сайту, складання інструкції управління сайтом

Спосіб оплати послуг включає наступні етапи:


• Попередня оплата 50%: 1.50 грн. до початку робіт

• Друга оплата 50%: 1.50 грн. після виконання всіх робіт та тестування готового продукту


Виконавець
Pushkareff Production Studio

____________________ /Пушкарьов В.В./

Замовник
Прізвище Ім'я По-Батькові

____________________ /Прізвище І. П./

5
Додаток №2
до Договору № 02/06/23
м. Київ02 червня 2023 року

Технічне завдання

1. Назва сайту: Компанія «Компанія»

2. Тип сайту: Корпоративний сайт

3. Мови сайту: українська, англійська з можливістю додавання інших мов

4. Графічне оформлення сайту

5. Функціонал сайту: визначається попередньо замовником в технічному завданні

6. Основні роздільні здатності моніторів, на яких буде переглядатися сайт:

7. Основні браузери, в яких буде переглядатися сайт:

8. Техничне завдання № 02/06/23 по розробці дизайну і функционалу сайту
додається на окремому аркуші та затверджено Сторонами 02.06.23 року.


Виконавець
Pushkareff Production Studio

____________________ /Пушкарьов В.В./

Замовник
Прізвище Ім'я По-Батькові

____________________ /Прізвище І. П./

6